meditatie muziek World Community for Christian Meditation - (WCCM) De Nederlandse tak van de WCCM

De oecumenish-christelijke  organisatie Wold Community for Christian Meditation (WCCM) is sinds 1991 wereldwijd actief op het gebied van ‘evangelische meditatie’. Grondlegger van deze organisatie is de Benedictijner monnik  John Main (1926-1982) die in 1975 een school voor christelijk meditatie-onderricht  stichtte in zijn abdij in Londen.

Christelijke meditatie

Brother John maakte zich al vanaf zijn jeugd ernstig zorgen over de toenemende ontkerkelijking  in het Westelijke deel van de wereld. Hij zag hoe met name jonge Christenen steeds meer moeite kregen met het aanvaarden van eeuwenoude dogmatische kerk-voorschriften en regels.  Duizenden Christenen keerden de traditionele kerken de rug toe. Sommigen van hen zochten hun heil binnen de vrijblijvende New Age-beweging en vele anderen zochten en vonden hun geluk in het Boeddhisme, het Hindoeisme  en/of in de Hippiecultuur en in de  Flower Power beweging.

Brother John begon een zoektocht naar de oorsprong van alle populaire religieuze bewegingen ter wereld.  Hij maakte studiereizen naar verschillende Oosterse landen en toetste zijn Katholieke geloofs-opvattingen aan de zienswijzen van verscheidene Oosterse religieuze leiders. Al  snel ontdekte hij dat de angst (die met name onder protestantse christenen leeft als het gaat om de esoterische  kracht die uitgaat van niet-westerse religies) voor een belangrijk deel voorkomt uit een gebrek aan kennis van de betreffende religies.  Brother John baseerde zich tijdens zijn  zoektocht principieel op de Nieuw Testamentische Bijbeltekst van 1 Tessalonicenzen 5.21 die zegt:  ‘Onderzoek alles, behoud het goede’.

Als Brother John zijn eigen katholiek-spirituele uitgangspunten vergeleek met elementaire principes in de hindoeïstische religie, ontdekte hij in deze stroming meer overeenkomsten dan verschillen met zijn eigen religie. Hij volgde in Maleisie een gerichte meditatie-opleiding en combineerde de technieken die hij daarbij aanleerde vervolgens met verschillende spirituele teksten en heilige woorden uit de Bijbel.

Zo kreeg hij een krachtig middel in handen waarmee hij de oorspronkelijke spiritualiteit van de Bijbel op een verfrissende manier tot leven wist te wekken. Wanneer hij bijvoorbeeld  geduldig en toegewijd ging bidden, door het Aramees-christelijke woord ‘Maranatha’ (Kom Heer!) zacht uit te spreken, en het een half uur lang in zichzelf te herhalen, voelde hij al snel een veel diepere band met de Zoon, de Vader en de Heilige Geest dan wanneer hij tijdens het bidden geen ‘evangelische mantra, maar wel een van de alom bekende traditionele gebeden  gebruikte. De innerlijke verdieping die hij bij de mantra voelde, werd volgens hem veroorzaakt doordat de geestelijke concentratie op dat ene heilige woord niet gemakkelijk werd onderbroken door innerlijke beelden en gedachten.  De innerlijke verdieping was voor hem zelfs meer voelbaar dan tijdens het routine-matig bidden van de Rozenkrans.

Brother John bracht op deze manier het Oosterse begrip ‘mantra’ (het langdurig reciteren van een bepaald geheiligd woord) terug in de Christelijke kerk waarin het volgens hem, zeker  in de tijd waarin Jezus op aarde was,  een grote heilzame kracht moet hebben  gehad.  Helende christelijke mantra’s zijn volgens Brother John onder meer te vinden in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld in:  1 Korintiers 16.22 en in Openbaringen 22.20. Ook Bijbelse namen als Jezus,  Maria, God en Heilige Geest zijn volgens hem bijzonder krachtige mantra’s.

Vanuit zijn abdij in Londen deed  Brother John er, tot aan zijn dood in 1982, alles aan om Christenen in de hele wereld met deze ‘nieuwe’ manier van mediteren en bidden kennis te laten maken.  

De World Community for Christian Meditation (WCCM) wordt tegenwoordig geleid door de Benedictijner monnik Laurence Freeman. In het bovenste filmpje - in Nederland op tv uitgezonden door de Katholieke Radio Omroep (KRO) namens het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (RKK) - wordt een helder beeld van hem, van zijn religieuze opvattingen en van de WCCM  geschetst.

In het tweede filmpje komen enkele actieve beoefenaars van christelijke meditatie aan het woord.

De oecumenisch georiënteerde WCCM is inmiddels in honderd landen actief en telt ruim tweeduizend gebeds- en meditatiegroepen. Ook in Nederland en Belgie bestaan er inmiddels actieve afdelingen van de WCCM.De WCCM in Belgie RKK-KRO christelijke meditatie YouTube kanaal The Christian Meditator Een andere organisatie voor Christian meditation